Γενικά

H Taxcorner Μ.Ε.Π.Ε. (στο εξής: Taxcorner/Εταιρεία), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο taxcorner.net με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει. Επιπροσθέτως, μέσω του δικτυακού τόπου της Taxcorner, παρέχονται στους επισκέπτες/χρήστες εξειδικευμένες υπηρεσίες και πληροφορίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες της TAXCORNER.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της Taxcorner διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν. Οι χρήστες των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων και υπηρεσιών της Taxcorner, που διατίθενται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καλούνται να συμβουλεύονται σε κάθε περίπτωση και τους εκάστοτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις (όταν αυτοί υπάρχουν) που διέπουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Taxcorner. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου της Taxcorner συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος της Taxcorner χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Taxcorner και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, ή να «φορτωθεί», μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Το εμπορικό σήμα της Taxcorner που χρησιμοποιείται αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιδίας και χρησιμοποιείται προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

 

Πρόσβαση και χρήση περιεχομένου

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις πληροφορίες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η Taxcorner καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρία δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Ειδικότερα, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Taxcorner αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη αυτού και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του internet και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί ότι υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για οιαδήποτε πράξη. Οι χρήστες αναλαμβάνουν και αποδέχονται να προβαίνουν σε προσωπική εκτίμηση και αξιολόγηση του περιεχομένου των πληροφοριών και είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επιπλέον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά ή συμβουλή σε επενδυτικά, νομικά, φορολογικά ή άλλα θέματα.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο taxcorner.net για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Taxcorner δεν είναι εξαντλητική, η δε ευθύνη για αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση την πληροφόρηση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες να είναι ακριβείς και ορθές χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται για τυχόν σφάλματα και ελλείψεις.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

 

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας και στους οποίους γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (hyperlinks), παρέχεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Εταιρία δεν αναλύει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, ενώ σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή καταστροφή στον υπολογιστή των χρηστών ή σε άλλη ιδιοκτησία τους, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση ιών υπολογιστών σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν φέρει επίσης, καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών ή άλλων σφαλμάτων κατά τη χρήση του παρόντος.

Η Εταιρία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Συνεπώς, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα όσο αυτό είναι εφικτό.